نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 4
1. تضعیف نوفه بازتاب تکرار از داده لرزه‌ای با الگوریتم آنالیز نوفه در حوزه موجک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-118

10.22044/jrag.2019.8901.1265

محمد ایرانی مهر؛ محمدعلی ریاحی؛ علیرضا گودرزی


4. وارون سازی هموار توموگرافی زمان سیر بین‌چاهی با استفاده از بهینه‌سازی سراسری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-80

10.22044/jrag.2017.6077.1146

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی؛ محمد صنیعی آباده