نویسنده = محمدعلی ریاحی
تعداد مقالات: 4
1. تضعیف نوفه بازتاب تکرار از داده لرزه‌ای با الگوریتم آنالیز نوفه در حوزه موجک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-118

محمد ایرانی مهر؛ محمدعلی ریاحی؛ علیرضا گودرزی


2. تقریب مدل تراوایی مخزن با استفاده از روش های تعلیم لغت نامه ILS-DLA و کدگذاری تنک LARS

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-174

محمد حسینی؛ محمدعلی ریاحی


3. تخمین فشار منفذی به روش‌های ایتون و باورز با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری و چاه پیمایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 267-275

علی آدیم؛ محمدعلی ریاحی؛ مجید باقری


4. وارون سازی هموار توموگرافی زمان سیر بین‌چاهی با استفاده از بهینه‌سازی سراسری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-80

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی؛ محمد صنیعی آباده