مدل سازی عددی میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌های دریایی در تنگه هرمز

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 پژوهشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز

2 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز

چکیده

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر در تغییرات میدان مغناطیسی ناشی از جریان در تنگه هرمز پرداخته‌شده است. در ابتدا مشخصه جریان در منطقه به‌ وسیله مدل عددی MIKE21 شبیه‌سازی شد و سپس با استفاده از مشخصه­های جریان حاصل از خروجی مدل و روابط محاسباتی، میدان مغناطیسی در منطقه محاسبه ‌شده و نوسانات آن مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در چهار نقطه با عمق‌های متفاوت نشان می‌‌دهد که حداکثر تغییرات اندازه میدان مغناطیسی برای مؤلفه عمودی بین صفر تا 137 نانو تسلا و برای مؤلفه افقی بین صفر تا 153 نانو تسلا است. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت دو عامل افزایش سرعت سطحی جریان و افزایش حجمه­ی آب زیر‌سطحی از عوامل اصلی ایجاد نوسانات در میدان مغناطیسی منطقه می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها