سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته ایران با روش وارون سازی پیش از برانبارش

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 مربی پژوهش، پژوهشکده علوم پایه کاربردی

2 کارشناس ارشد، شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

ا در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از روشهای تفسیر کمی داده های لرزه ای به شناسایی خواص مخزنی در یک مخزن کربناته پرداخته شود. هدف اصلی این مقاله استفاده از وارون سازی هم‌زمان پیش از برانبارش برای سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته خلیج فارس است. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد مخازن نفت و گاز کشور ایران، کربناته می‌باشند که پیچیدگی بیشتری نسبت به مخازن ماسه سنگی دارند و همچنین از آنجاییکه بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه، به ارزیابی شرایط سنگ و سیال در مخازن آواری که عمدتا از تلفیق رسوبات ماسه‌ای و شیلی تشکیل شده‌اند، پرداخته‌اند، اهتمام این پژوهش بر بررسی کارامدی روشهای آنالیز داده های لرزه‌ای پیش از انبارش در تفکیک و شناسایی خواص سنگ و سیالات مخزنی نهاده شد.
برای بهبود دستیابی به خصوصیات این مخزن، از پارامترهای حاصل از نتیجه این نوع وارون سازی در روابط مربوط به نشانگرهای LMR (Lambda-Rho and Mu-Rho) استفاده شده است. با استفاده از روشLMR مقادیرλρ و µρ استخراج شدند که به ترتیب به ماتریکس سنگ و محتوای سیال حساس هستند. همچنین در این مطالعه تحلیل‌هایAVO جهت شناسایی رفتار سیالات مخزنی مورد ارزیابی قرار گرفت. در زون کربناته با ترسیم نشانگرهایAVO همگونی مشخصی در قسمت مورد مطالعه مشخص شد که حاکی از آن است که این نشانگرها قابلیت بالایی را در تفکیک خواص سنگ و سیال مخزن کربناته از خود بروز ندادند، اما تهیه مقاطع µρ و λρ و تحلیل تغییرات آنها، گویای این حقیقت بود که بهره گیری از تکنیک LMR با موفقیت بیشتری جهت مشخصه سازی خواص سنگ و سیال مخزن در یک مخزن کربناته قابل بکارگیری است و خصوصا در محدوده این مخزن، برش حاصله از مکعب λρ با دقت بالایی قادر به تفکیک فازهای گاز و نفت در مخزن شده است.
ویژگی شاخص این مطالعه، انجام اندازه گیری‌های آزمایشگاهی جهت تخمین صحیح‌تر رابطه‌ میان سرعت امواج برشی و تراکمی است. از آنجاییکه در بیشتر مطالعات از روابط از پیش تعریف شده‌ای همچون رابطه کاستاگنا برای تخمین سرعت امواج برشی استفاده می‌شود، در این تحقیق از یک رابطه‌ دقیق‌تر که با استفاده از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی از نمونه‌های آهکی چاههای مختلف در میدان مورد مطالعه بدست آمده، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها