تحلیل سرعت مقاوم در برابر AVO با استفاده از تبدیل رادون مرتبه بالا

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل سرعت یکی از مهم‌ترین مراحل پردازش داده‌های لرزه‌ای است؛ چرا که بسیاری از مراحل پردازش از جمله تصحیحات برونراند، برانبارش و مهاجرت زمانی و عمقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.روش­های متفاوتی برای ساخت مدل سرعتی از داده­های لرزه­ای معرفی شده است. متداول‌ترین روش تحلیل سرعت استفاده از معیار شباهت است. این معیار و سایر انواع آن با اندازه‌گیری دامنه لرزه‌ای در امتداد مسیرهای هذلولی، سعی در به دست آوردن طیف سرعت دارند. از مشکلات اصلی این معیار زمان‌گیر بودن محاسبات با توجه به ابعاد داده‌ها و عدم کارایی مناسب در صورت وجود تغییرات دامنه با دورافت یا تغییرات قطبش آن است. بدین منظور از معیار شباهت AB استفاده می‌شود؛ که این معیار نیز تفکیک‌پذیری بسیار پایینی دارد. از طرفی محدود بودن باند فرکانسی رخدادهای لرزه­ای به علت اثر موجک لرزهای، باعث کاهش تفکیکپذیری زمانی میشود. در این مقاله درجات بالاتر تبدیل رادون هذلولی واهمامیختی برای افزایش تفکیکپذیری و مقابله با مشکل تغییرات دامنه با دورافت معرفی شده است. به‌علاوه، به منظور به دست آوردن طیف سرعت با وضوح بالا از الگوریتم سریع آستانه گذاری با تکرار و برای کاهش حجم محاسبات تبدیل رادون، از حوزه قطبی-لگاریتمی استفاده شده است. اجرای این الگوریتم روی مثال­های مصنوعی عاری و حاوی نوفه و همچنین روی داده‌های واقعی مربوط به خلیج مکزیک، افزایش چندین برابر تفکیکپذیری را نسبت به روش معمول شباهت و شباهت AB در به دست آوردن طیف سرعت نمایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها