تخمین فشار منفذی به روش‌های ایتون و باورز با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری و چاه پیمایی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

3 استادیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

برای بهینه سازی تصمیمات حفاری و برنامه ریزی محل چاه ها در مناطق فشار بالا، تخمین فشار منفذی بسیار ضروری می باشد. به عبارت دیگر در مراحل مختلف مهندسی نفت، پیش بینی قابل اعتماد فشار منفذی، قبل از حفاری بسیار مهم می باشد. پیش بینی فشار منفذی، جهت انتخاب مناسب لوله جداری و وزن گل حفاری بسیار مهم می باشد. هدف اصلی این مطالعه تخمین فشار منفذی به روش های ایتون و باورز و مقایسه دقت و کارایی آنها می باشد. جهت دستیابی به این هدف، در روش باورز، محقیقین جهت ارتباط مستقیم بین سرعت و تنش موثر تلاش کردند. یکی از این مدل ها توسط باورز گسترش داده شد. داده های سرعت و چگالی موجود در محل چاه ها با استفاده از تکنیک ترکیبی شبیه سازی گوسی پی در پی و کوکریجینگ هم مختصات، در فواصل بین چاه ها پراکنده شد. سپس با استفاده از رابطه بین سرعت و تنش موثر، مکعب تنش موثر و رابطه بین چگالی و فشار روباره، مکعب فشار روباره تولید می شود. در نتیجه فشار منفذی سازند با توجه به رابطه ترزاقی تخمین زده می شود. در روش دیگر )ایتون( فشار منفذی با استفاده از اطلاعات چاه نگاری با به کار بردن روش پیش بینی ایتون با اصلاحات مورد نظر در محل چاه ها تخمین زده می شود. در این روش، خط روند زمان گذر صوتی با استفاده از روش ژانگ و با توجه به لیتولوژی تقسیم بندی می شود. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که فشار منفذی تخمین زده شده به وسیله روش اصلاح شده ایتون با ضریب نمایی 0.4 بیشترین شباهت را با داده های فشار اندازه گیری شده دارند.

کلیدواژه‌ها