تخمین پارامتر فرکتالی و عمق کوری منابع مغناطیسی با استفاده از آنالیز طیف توان دی-فرکتال شده ی داده های مغناطیس هوابرد، آذربایجان شرقی، ایران

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

استان آذربایجان شرقی از نظر زمین گرمایی بسیار حائز اهمیت است. چشمه‌های آب‌گرم زیادی در این منطقه وجود دارد و از مشخصه‌های زمین شناسی مهم این منطقه وجود قله‌ی آتشفشانی سهند و گسل تبریز است. آنالیز طیفی داده‌های مغناطیس هوابرد جهت تخمین عمق کوری می‌تواند اطلاعات ارزشمندی از توزیع دمایی ناحیه‌ای و تمرکز انرژی زمین گرمایی در سطح فراهم نماید. ایده‌ی استفاده از داده‌های مغناطیس هوابرد به منظور تخمین عمق کوری امری نو نیست و تا کنون تحقیقات زیادی در این زمینه صورت پذیرفته است. در این تحقیق هدف ما بررسی و مقایسه روش‌های معمول تخمین عمق کوری با روش طیف – دی‌فرکتال شده است. تخمین پارامتر فرکتالی، عمق بالا‌ی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی ،عمق کف بی‌هنجاری‌های مغناطیسی (عمق کوری)، گرادیان حرارتی و جریان حرارتی در منطقه‌ی مورد مطالعه از اهداف این تحقیق است. برای تحقق این مهم از روش جدیدی تحت عنوان آنالیز طیف دی-فرکتال شده‌ی توان بهره خواهیم برد. با استفاده از روش طیف دی-فرکتال شده توزیع مغناطیدگی در سنگ‌های پوسته فرکتالی در نظر گرفته می‌شود و امر سبب بهبود تخمین عمق بالا و کف بی‌هنجاری‌های مغناطیسی در سنگ‌های پوسته‌ می‌شود. در این روش با در نظر گرفتن ارتباط ریاضی بین طیف توان مغناطیسی تصادفی و طیف توان مشاهده‌ای، اثر فرکتالی را از روی طیف توان مشاهده‌ای حذف کرده و سپس با استفاده از روش مدل‌سازی پیشرو به تخمین عمق بالا و کف بی‌هنجاری‌های مغناطیسی طیف توان دی- فرکتال شده خواهیم پرداخت. این روش بر روی داده‌های مغناطیس هوابرد استان آذربایجان شرقی- ایران اعمال شد و عمق بالا بین 5/2 و 8/3 کیلومتر، عمق کف مابین 8/9 و 8/16 کیلومتر و پارامتر فرکتالی مابین 6/1 تا 3 تخمین زده شد. سپس با استفاده از این نتایج نقشه‌های گرادیان و جریان حرارتی در منطقه تهیه و مناطق مستعد منابع زمین گرمایی شناسایی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها