کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک اتساع گویا. تغییرات کل. تنکی-گروهی
ارتقاء کارایی نوفه زدایی TV و GSTV در فضاهای RADWT و DTRADWT

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-55

10.22044/jrag.2018.6646.1175

امین ابراهیمی بردر؛ بهروز اسکوئی؛ علیرضا گودرزی