کلیدواژه‌ها = نشانگر بافتی
شناسایی مرز گنبد نمکی با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای در محیط GIS

دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 277-292

10.22044/jrag.2018.5685.1113

رشید چمبری؛ امین روشندل کاهو؛ مهیار یوسفی؛ مهرداد سلیمانی