کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک گسسته غیرکاهشی
آنالیز سرعت چند تفکیکی لرزه ای در فضای تبدیل موجک گسسته غیر کاهشی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 203-215

10.22044/jrag.2017.902

سارا ایازی؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی