نویسنده = ���������� ������ ������������ ������������