همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

پرنیان جوادی شریف

مهندسی معدن، اکتشاف مواد معدنی دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

javadisharifparnian@gmail.com

مدیر وب سایت

علی مسکریان

کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری

meskaryan@shahroodut.ac.ir