شبیه سازی زمین لرزه 2017 کرمانشاه (سرپل ذهاب) با بزرگای 7.3 به روش تابع تجربی گرین

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 تحقیقات ساختمان و مسکن

10.22044/jrag.2021.10182.1304

چکیده

در تاریخ 21 آبان 1396 زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 3/7 در منطقه کرمانشاه (واقع در زون زاگرس) به وقوع پیوست. برای برآورد پارامترهای چشمه و نحوه انتشار گسیختگی این زمین‌لرزه، شتابنگاشت‌های حاصل از این زمین‌لرزه با استفاده از روش شبیه‌سازی تابع تجربی گرین در بازه فرکانسی 5/0 تا 10 هرتز شبیه‌سازی شدند.
در این مطالعه با استفاده از رویداد‌های کوچک (پس‌لرزه‌ها) سناریوی زلزله کرمانشاه (کرمانشاه) با استفاده از تابع تجربی گرین (EGF) تخمین زده شد. به منظور شبیه سازی زلزله کرمانشاه، هفت رکورد از شتابنگاشت‌های ثبت شده توسط شبکه شتابنگاری زلزله ایران (ISMN) مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (BHRC) که دارای سیگنال به نوفه بالا بودند پردازش شدند. در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده، در این مطالعه تاثیر تمام پارامتر‌های دخیل در مدل سازی بررسی شده و در نهایت بهترین پارامترها (بر اساس کمترین خطای misfit) برای شبیه سازی انتخاب شد. سپس مدل‌سازی بر اساس این پارامتر‌ها انجام گردید. نتایج حاصل از شبیه‌سازی، همخوانی بسیار خوبی با رکوردهای واقعی دارند.
در این مطالعه، گسل مسبب زمین لرزه به 7 زیرگسل در راستای امتداد و 7 زیرگسل در راستای شیب تقسیم بندی شده و ابعاد اسپریتی( asperity) برابر با 5/10*21 بدست آمد. نقطه شروع گسیختگی (rupture) در ناحیه غرب منطقه تولید کننده حرکت نیرومند بدست آمده است. مختصات نقطه شروع گسیختگی نشان می‌دهد که انتشار گسیختگی روی صفحه گسل به صورت یک طرفه از غرب به سمت شرق بوده است. سازوکار کانونی بدست آمده یک گسل تراستی با یک مولفه شیب لغز در عمق کم پوسته است. راستا، شیب و ریک صفحه گسل به ترتیب 118، 97 و 78 درجه برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها