دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سایر مقالات

1. تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1396

داود کرمی مزین؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


2. مساله کمترین مربعات کلی در حل مساله واهمامیخت لرزه ای با موجک غیر دقیق در حضور نوفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1396

علی محمد روستا؛ علی غلامی


3. استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده‌های IP/Res

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

زینب علایی کاخکی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری؛ فیروز جعفری


4. ارزیابی و مقایسه مدل سازی فیزیک سنگی کاستر-توکسوز و شو-پاین در یکی از مخازن هیدروکربوری کربناته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

حمید صیفی؛ بهزاد تخم چی؛ علی مرادزاده


5. بررسی فعالیت های کواترنری شاخه های گسل خزر در منطقه ی خلیل شهر به وسیله روش های ژئوفیزیکی رادار نفوذی به زمین و مقاومت ویژه ی الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

میعاد بادپا؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ مهدی محمدی ویژه


6. مدل سازی وارون غیر خطی داده های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1397

امیر جولایی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته


7. اکتشافات فلزی پلاریزاسیون القایی و مغناطیس هوابرد در منطقه پیرمردان ترود- شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

شراره ولی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


8. برآورد ساختار سرعت موج برشی پروفیل خاک برای ایستگاههای شتابنگاری و مدیریت بحران شهر تهران و حومه با استفاده از وارونسازی نسبت طیفی H/V

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

حبیب رحیمی؛ امیر طالبی؛ بهزاد ملکی


9. تخمین احتمالاتی طبقه سایت برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حبیب رحیمی؛ محمدرضا نجف تمرایی؛ محمد شاهوار


10. به روزرسانی مدل های استاتیک مخزن به روش چرخه انطباق با داده های لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

محمدرضا شاد سالانقوچ؛ محمد امامی نیری


11. ارزیابی مؤلفه‌های امواج سطحی جهت شناسایی حفره‌های زیرسطحی با استفاده از مدل‌سازی‌های دو و سه‌بعدی به روش اجزا محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

سهراب میراثی؛ حسین رهنما؛ عطیه اسحاقی