پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - مقالات آماده انتشار