کلیدواژه‌ها = واریانس ناهمسانگردی نرمال‌شده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت روش واریانس ناهمسانگردی نرمال‌شده در تعیین مرز توده‌های گرانی‌‌

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-201

بهمن صادقی عزیزلو؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی