نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته ایران با روش وارون سازی پیش از برانبارش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-143

10.22044/jrag.2020.8700.1258

سپیده یاسمی خیابانی؛ محسن سیدعلی