نویسنده = حسن خیرالهی
تعداد مقالات: 2
1. معکوس سازی شبه دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلی کوپتری حوزه فرکانس بر پایه روش اکام میرا شده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-310

حسینعلی قاری؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی؛ حسن خیرالهی


2. ارائه روشی جدید برای تعیین مرز توده ها و ساختارهای زمین شناسی با استفاده از مدول تانسور گرادیان میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 269-281

وحید زارعی؛ رسول حمیدزاده مقدم؛ حسن خیرالهی