نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و تفسیر داده‌های پلاریزاسیون‌القایی و مقاومت‌ویژه در محدوده اکتشافی شریف‌آباد، شمال‌غرب بردسکن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-23

10.22044/jrag.2018.5782.1123

هادی قنبری؛ علیرضا عرب امیری؛ سوسن ابراهیمی؛ محمد مهری