نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر کیفی آنومالی‌های مغناطیس منطقه تیکمه‌داش با استفاده از تحلیل واریوگرام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 65-75

10.22044/jrag.2020.9537.1285

یوسف شرقی؛ میلاد حسنی؛ امیر امیرپور اصل