نویسنده = علیرضا گودرزی
تعداد مقالات: 5
1. ارتقاء کارایی نوفه زدایی TV و GSTV در فضاهای RADWT و DTRADWT

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-55

امین ابراهیمی بردر؛ بهروز اسکوئی؛ علیرضا گودرزی


2. افزایش توان تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تبدیل موجک گسسته مختلط

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-223

علیرضا گودرزی؛ فرهاد ملائی


3. مقایسه واهمامیخت تنک داده‌های لرزه‌ای به روش MM و حداقل مربعات با رویکرد تشخیص لایه‌های نازک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-26

پروانه پاک منش؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی


4. آنالیز سرعت چند تفکیکی لرزه ای در فضای تبدیل موجک گسسته غیر کاهشی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 203-215

سارا ایازی؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی


5. اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-144

رضا لطیفی راد؛ علیرضا گودرزی؛ محمد رضا سپهوند