نویسنده = �������������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی مرز گنبد نمکی با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای در محیط GIS

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-292

10.22044/jrag.2018.5685.1113

رشید چمبری؛ امین روشندل کاهو؛ مهیار یوسفی؛ مهرداد سلیمانی