پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - جستجوی پیشرفته