اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا عرب امیری

مهندسی معدن، ژئوفیزیک دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S115
alirezaarabamiriyahoo.com
02332395509

سردبیر

دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی

ژئوفیزیک اکتشافی استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S130
kamkarshahroodut.ac.ir
02332395509

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

ژئوفیزیک- گرانی سنجی استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

www.geophysics.ut.ac.ir/Fa/Professor/Detail.asp?PersonID=1
ebrahimzut.ac.ir
02161118232

Professor Brian Evans

Geophysics and Petroleum/Subsea Engineering Curtin University

brian.evanscurtin.edu.au
0000-0002-9345-4778

دکتر نوربخش میرزایی

ژئوفیزیک استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

nmirzaiiut.ac.ir
0000-0002-7931-2669

دکتر حجت اله رنجبر

زمین شناسی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

hojjatranjbargmail.com
0000-0001-9814-4253

دکتر حمید آقاجانی

مهندسی معدن، ژئوفیزیک دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S390
haghajanishahroodut.ac.ir
02332395509

دکتر محمد کاظم حفیظی

ژئوفیزیک- ژئوالکتریک استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

www.geophysics.ut.ac.ir/Fa/Professor/Detail.asp?PersonID=4
hafiziut.ac.ir
02161118202
1141-5634-0002-0000

دکتر حمیدرضا سیاه‌کوهی

ژئوفیزیک- لرزه شناسی استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

www.geophysics.ut.ac.ir/Fa/Professor/Detail.asp?PersonID=7
hamidut.ac.ir
02161118277

دکتر علیرضا عرب امیری

مهندسی معدن، ژئوفیزیک دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S115
alirezaarabamiriyahoo.com
02332395509

دکتر بهزاد تخم چی

مهندسی معدن- اکتشاف دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

tokhmechiut.ac.ir
0000-0003-1516-0624

دکتر سعید میرزایی

مهندسی معدن، ژئوفیزیک استاد، دانشگاه شهید بهشتی

jdsb.ac.ir/images/cv/Drmirzaie.pdf
ds.mirzaeigmail.com
02122431944

دکتر علی مرادزاده

ژئوفیزیک اکتشافی استاد، دانشکده فنی دانشگاه تهران

mineng.ut.ac.ir/faculty
a_moradzadehut.ac.ir
02188013043
0000-0001-9077-8278

مدیر وب سایت

علی مسکریان

کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری

meskaryanshahroodut.ac.ir

کارشناس نشریه

رضا معزی نسب

مهندسی معدن، اکتشاف مواد معدنی دانشجوی دکتری مهندسی معدن، گرایش اکتشاف مواد معدنی

rezamoezzi7gmail.com