برآورد تخلخل مؤثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوست

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

تخلخل مؤثر یکی از خصوصیات مهم مخزن است؛ که مهندسان نفت همیشه به دنبال یافتن مدل مناسبی از نحوه توزیع این پارامتر در سنگ مخزن می­باشند. با توجه به این‌که خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن بسیار پیچیده است؛ بنابراین در چند دهه اخیر بکار گرفتن روش­های دسته­بندی در تخمین و مدل‌سازی این خصوصیات به یکی از موضوعات مهم در صنعت نفت تبدیل شده است. در این پژوهش با تلفیق نگارهای پتروفیزیکی، نشانگرهای لرزه­ای و به‌کارگیری الگوریتم آدابوست سعی شد تا مقدار تخلخل مؤثر در بلوک F3 بخش هلندی دریای شمال دسته­بندی شود. در مرحله اول پس از استخراج نشانگرهای لرزه­ای از مقطع دوبعدی لرزه­ای، توسط روش انتخاب ویژگی SFS، تعداد شش نشانگر لرزه­ای با تأثیر مثبت در فرآیند دسته­بندی مشخص گردید. این شش نشانگر لرزه­ای توسط داده­های تخلخل مؤثر دسته­بندی شده در موقعیت چاه برچسب‌گذاری شدند و برای آموزش الگوریتم آدابوست مورد استفاده قرار گرفتند. این آموزش با دقت 6/76 درصد انجام گردید. در مرحله بعد به ‌منظور ارزیابی صحت عملکرد الگوریتم آدابوست، مرحله اعتبارسنجی با حذف اطلاعات مربوط به یک چاه انجام شد؛ که دقت 7/71 درصد به دست آمد و نشان از عملکرد و آموزش صحیح الگوریتم آدابوست دارد. درنهایت الگوریتم آدابوست به ‌منظور دسته­بندی تخلخل مؤثر در سایر بخش­هایی که اطلاعات چاه موجود نبود، بکار گرفته شد. خروجی الگوریتم نشان داد که لایه­ های مربوط به سازندهای گروه چالک از تخلخل مؤثر خوبی برخوردارند و احتمالاً استخراج نفت از این افق­ها صرفه اقتصادی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها