مطالعات سنجش از دور و مغناطیس سنجی جهت اکتشاف منابع ژئوترمال در منطقه سیرچ- گلباف استان کرمان

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

5 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

استان کرمان به دلیل قرارگیری در زون­های ساختاری مختلف و تکتونیک فعال آن، می­تواند دارای مناطق با پتانسیل بالای ژئوترمال باشد. در این پژوهش، با استفاده از تصاویر سنجنده­های مودیس، ETM+ و استر و داده­های مغناطیسی هوابرد و زمینی، به بررسی نشانه­های وجود پتانسیل منابع ژئوترمال در منطقه سیرچ-گلباف استان کرمان پرداخته شد. دمای سطح زمین با استفاده از بررسی‌های سنجش از دور و روش­های الگوریتم پنجره مجزا تعمیم یافته، نرمال­سازی گسیلندگی و روش تخمین دمای سطح زمین سنجنده ETM+، جهت شناسایی بی­هنجاری­های حرارتی منطقه و تخمین اینرسی حرارتی ظاهری که در ارتباط با منابع ژئوترمال سطحی بوده، محاسبه شد. نتایج نشان
می­دهد یک بی­هنجاری حرارتی در بخش جنوب شرقی منطقه و یک بی­هنجاری حرارتی دیگر در محدوده شمالی وجود دارد. از داده­های مغناطیسی به­منظور تعیین محل توده­های نفوذی به­عنوان نشانه­ای از وجود منبع ژئوترمال و ردیابی گسل­ها استفاده شد. با استفاده از فیلترهای ادامه فراسو، مشتق قائم و سیگنال تحلیلی روی داده­های مغناطیسی هوابرد، بی­هنجاری­هایی در محدوده مورد مطالعه تشخیص داده شدند؛ که با توجه به ارتباط چشمه­های آب ­گرم و توده­های نفوذی، این بی­هنجاری­ها می­توانند مرتبط با توده­های نفوذی و نیز بی­هنجاری­های حرارتی آشکار شده از روش دورسنجی حرارتی باشند. از طرفی، بی­هنجاری­های حرارتی و بی­هنجاری مغناطیسی تشخیص داده شده با روش­های دورسنجی و مغناطیس زمینی، با بی­هنجاری­های مغناطیسی آشکار شده به روش داده­های مغناطیسی هوابرد مطابقت می­کنند.

کلیدواژه‌ها