توسعه روش نسبت گرادیان برای تخمین عمق توده های زیرسطحی با استفاده از داده های نقشه بی هنجاری گرانی بوگر

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسنده

استادیار، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده

روش‌های تفسیری موجود در مورد ساختارهای با الگوی دایره‌ای اکثرا محدود به تخمین مرز و حدود این توده ها خواهد شد. برای ارائه روشی برای تخمین عمق این ساختارها همزمان با تخمین مرز آنها، می‌توان از کمیتی به نام نسبت گرادیان استفاده نمود. نسبت گرادیان بین مشتق قائم و مشتق افقی کل داده‌های گرانی‌سنجی نوشته می‌شود. با این کار معادله درجه 2 بسط داده می‌شود که با حل آن می‌توان عمق الگوهای دایره‌ای را برآورد نمود. در این مقاله کره و استوانه قائم مدل های مصنوعی با الگوی دایره ای در نظر گرفته می‌شوند که با حل معادله تخمین عمق مربوط به آنها به ترتیب عمق تا مرکز و عمق تا سطح بالایی توده برآورد خواهد شد. این روش روی داده‌های گرانی‌سنجی مصنوعی و واقعی به کار برده شده است. داده‌های گرانی‌سنجی واقعی مورد استفاده داده‌های بوگر مربوط به توده گرانیتی دارتمور در جنوب غرب انگلستان است. روش مذکور عمق تا مرکز این توده را در حدود 9/6 کیلومتر تخمین می زند.

کلیدواژه‌ها