مدل سازی دوبعدی داده های مگنتوتلوریک سبلان با استفاده از روش های کمینه مربعات مقید هموار و گرادیان مزدوج غیرخطی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار؛ دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه لرستان

4 دانشیار؛ دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختارهای زیرسطحی شمال غرب منطقه سبلان با استفاده از وارون­سازی دوبعدی داده­های مگنتوتلوریک به روش­های کمینه مربعات مقید هموار و گرادیان مزدوج غیرخطی است. برای رسیدن به هدف، 8 ایستگاه مگنتوتلوریک در طول یک پروفیل در شمال غرب منطقه سبلان انتخاب شدند. تحلیل ابعادی صورت گرفته توسط کد والدیم و نمودارهای قطبی تانسور امپدانس نشان دادند که ساختارهای زیرسطحی ایستگاه­های انتخاب شده، در عمق­های کم یک‌بعدی یا دوبعدی و در عمق­های میانی و عمیق عموماً سه‌بعدی هستند. کد والدیم، تیپر و بردارهای القایی برای تعیین امتداد ساختار ژئوالکتریکی بکار رفتند و امتداد ساختار در راستای شمال شرقی-جنوب غربی تشخیص داده شد. از روش میانگین­گیری فضایی برای حذف انحرافات گالوانیکی استفاده شد. بعد از تنظیم پارامترهای مدل­سازی و مش­بندی مناسب، وارون­سازی دوبعدی داده­ها انجام شد. مدل­های دوبعدی به‌دست‌آمده به‌خوبی ساختارهای زمین­گرمایی شامل سنگ­پوش، مخزن و منبع داغ را نشان دادند. علاوه ­بر این تطابق خوبی بین این مدل­ها و پژوهش­های گذشته در منطقه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها