نرم کردن شرایط تصویرسازی و مدل کردن تغییرات جانبی سرعت در تصویرسازی به روش اشعه گاوسی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

شرایط تصویرسازی در روش­های مبتنی بر انتشار میدان موج چشمه و گیرنده، شامل برابری زمان انتشار موج چشمه و گیرنده در محل تلاقی آن‌ها و تمرکز جبهه موج پس انتشار داده شده از گیرنده به نقطه تصویرسازی، هر دو در محل تصویرسازی است. پیچیدگی ساختارهای زمین­شناسی و تغییرات سرعت انتشار موج در محیط، برقراری شرایط تصویرسازی را با دشواری روبرو می­کند. بدین منظور روش­های مختلفی جهت برقراری شرایط تصویرسازی با وجود مشکلات اشاره شده، معرفی گردید. در این تحقیق، روش تصویرسازی اشعه گاوسی به منظور معرفی استراتژی جدیدی به منظور تغییر آن‌ها در حضور تغییرات شدید جانبی سرعت انتخاب گردید. استراتژی معرفی شده، استفاده از تکنیک نرم کردن شرایط تصویرسازی در روش تصویرسازی اشعه گاوسی است. در این تحقیق، عملگر تصویرسازی اشعه گاوسی به گونه­ای تغییر داده شد؛ که بتواند تغییرات جانبی سرعت را تحمل کند. این مهم به کمک مزیت استفاده از اشعه حاصل می­شود که نیازی به ردیابی پرتو یا انتشار جبهه موج گیرنده تا زمان از پیش تعیین شده­ای نیست. در این حالت جبهه موج پس انتشار داده شده الزاماً یک جبهه موج منظم هندسی نخواهد بود، بلکه با توجه به تغییرات جانبی سرعت، هر شکلی می­تواند باشد. روش مذکور بر روی یک داده مصنوعی بدون نوفه و آغشته به نوفه و یک داده واقعی با تغییرات جانبی سرعت پیاده گردید. نتایج نشان داد که با نرم کردن شرایط تصویرسازی در روش تصویرسازی اشعه گاوسی در حضور تغییرات جانبی سرعت، قابل‌قبول خواهد بود.

کلیدواژه‌ها