وارون سازی مقید سه بعدی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از قیدهای مثبت بودن، هموارسازی، مدل مرجع و مدل کرانه‌ای

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دکتری اکتشاف معدن، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، وارون­سازی داده­های گرانی­سنجی گنبد ­نمکی قم با استفاده از برنامه Grav 3D مبتنی بر روش لی- اولدنبرگ و مقایسه نتایج حاصل از به­کارگیری قید­های مثبت بودن، هموار­سازی، مدل­ مرجع و مدل کرانه‌ای است. مراحل به ‌کار رفته در این روش را می­توان شامل مراحل مدل­سازی پیش­رو، انتخاب تابع هدف مدل شامل وزن­دهی عمقی مناسب، تعیین تابع عدم برازش بین داده­های مشاهده­ای و محاسبه­ای، مشخص کردن ضریب تعیین­کننده چگونگی تطابق داده­ها با یکدیگر و سپس اعمال یک حصار لگاریتمی برای به دست آوردن جواب­های مثبت بر­آورده شده حاصل از وارون­سازی دانست. در این تحقیق، مراحل گام‌به‌گام مدل­سازی با استفاده از قیود مذکور و مقایسه نتایج حاصل از آن­ها، بر روی یک مدل مصنوعی و داده‌های گرانی‌سنجی گنبد ­نمکی قم، مورد ارزیابی قرارگرفته و در هر مرحله نقاط قوت و ضعف این قیود بیان‌شده است. نتایج حاصل از وارون­سازی نشان می­دهد که گسترش عمودی گنبد نمکی قم، حداقل تا عمق 4500 متری ادامه دارد؛ درنتیجه منشأ گنبد نمکی قم، سازند قرمز زیرین است.

کلیدواژه‌ها