مدل سازی مستقیم پاسخ فرکانسی مؤلفه قائم مغناطیسی میدان الکترومغناطیس حاصل از چشمه دوقطبی مغناطیسی افقی از زمین لایه ای

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدل­سازی مستقیم الکترومغناطیس (EM) با استفاده از چشمه­های اولیه متفاوت یکی از راه‎های درک پیچیدگی توزیع امواج EM در زمین و نیز صحت‎سنجی تفسیرهای زمین‎شناسی مرتبط با مدل‎های به‌دست‌آمده از معکوس‎سازی داده‎های صحرایی EM است. در این مقاله، از یک برنامه کامپیوتری از پیش نوشته‌شده در محیط برنامه­نویسی فرترن 77 به­منظور مدل­سازی مستقیم پاسخ فرکانسی میدان EM حاصل از چشمه دوقطبی مغناطیسی افقی استفاده‌شده است؛ به این صورت که با در نظر گرفتن مدل­های متفاوتی از زمین لایه­ای غیر مغناطیسی همسانگرد دو و سه لایه و تغییر مقادیر مقاومت ویژه و ضخامت­ لایه­ها، مؤلفه‌های حقیقی و موهومی پاسخ  میدان EM، تغییرات فاز و نیز نسبت شدت میدان مغناطیس قائم ثانویه به اولیه (Hz/Hz0) در فرکانس­های مختلف، با در نظر گرفتن جریان­های جابجایی و نیز نادیده گرفتن جریان­های جابجایی برای هرکدام از این مدل­ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها