بررسی ویژگی های زیرسطحی سازه فروشویی توده ای با استفاده از روش های ژئوفیزیکی؛ مورد مطالعاتی: معدن مس سرچشمه

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

5 کارشناس ارشد، شرکت مهندسین مشاور زمین آب پی

6 مرکز تحقیق و توسعه هیدرومتالورژی، مجتمع مس سرچشمه

چکیده

از مسائل مهمی که در رابطه با عملیات فروشویی توده­ای وجود دارد، نیاز به آگاهی از سطح محلول باردار مس در قسمت­های مختلف سازه، تعیین مناطق اشباع و غیراشباع و بررسی کیفیت و غلظت محلول در قسمت­های مختلف سازه است. در این مقاله، با استفاده از برداشت­های صحرایی ترکیبی ژئوفیزیک (شامل روش­های مقاومت ویژه الکتریکی، پلاریزاسیون القایی (IP) و رادار نفوذی به زمین (GPR))، به بررسی ساختار داخلی سازه فروشویی توده­ای شماره 3 معدن مس سرچشمه پرداخته شد. هدف اصلی، تعیین مناطق اشباع از محلول و همچنین بررسی مسیرهای احتمالی جریان ترجیحی محلول بوده است. بدین منظور، پس از قطع پاشش بر روی محدوده شماره 903 سازه فروشویی توده­ای شماره 3 به مدت 10 روز، برداشت‌های صحرایی در طول پنج پروفیل موازی انجام شد. حداکثر عمق بررسی در برداشت‌های مقاومت ویژه و IP به دلیل مساحت کم محدوده شماره 903 برای گسترش آرایه الکترودی، به 20 متر محدود شد. همچنین جذب امواج رادار در محیط­های با رسانندگی بالا، باعث کاهش عمق نفوذ در
برداشت­های GPR گردید. در نهایت، با استفاده از نتایج حاصل از تفسیر داده­های صحرایی و با کمک گرفتن از نتایج مطالعات آزمایشگاهی که قبل از برداشت­های صحرایی انجام شده بود، مناطق اشباع از محلول باردار مس، مناطق خشک و مسیر­های عبور محلول مشخص گردید. با توجه به نتایج حاصل، از میان روش­های ژئوفیزیکی انجام شده، روش مقاومت ویژه الکتریکی بهترین روش برای پایش سازه فروشویی توده­ای تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها