شناسایی لبه ساختارهای زیر سطحی با استفاده از داده‌های مغناطیس در حضور مغناطیدگی بازماند

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسنده

استادیار؛ دانشکده‌ فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر

چکیده

آشکار سازی لبه ساختارهای زیر سطحی و شناسایی محل آن ها، از مراحل مهم پردازش داده های مغناطیس سنجی است. به منظور آشکار سازی لبه ها به طور معمول، ابتدا تبدیل برگردان به قطب بر روی داده ها اعمال می گردد تا بی هنجاری های مغناطیسی بر روی توده عامل بی هنجاری قرار گیرد. سپس صافی های آشکار ساز لبه بر روی داده های برگردان به قطب شده اعمال می ‌گردد. در صورت وجود مغناطیدگی بازماند نمی توان از روش تبدیل به قطب استفاده کرد. چون اطلاعات مربوط به بردار مغناطیدگی توده زیر سطحی موجود نیست. بنابراین نمی توان از روش های رایج آشکار سازی لبه در حضور مغناطیدگی بازماند استفاده کرد. در این صورت تبدیل های دیگری مثل اندازه دامنه میدان مغناطیسی، تبدیل R، تبدیل E و سیگنال تحلیلی به کار گرفته می شود. در این مقاله پیشنهاد می شود که در حضور مغناطیدگی بازماند، صافی کنی بر روی تبدیل اندازه دامنه میدان مغناطیسی اعمال شود تا لبه ساختارهای زیر سطحی آشکار شود. صافی کنی یک صافی برای شناسایی لبه ها در پردازش تصویر است که دارای یک فرایند مرحله ای است. در نهایت این روش ها بر روی داده های مغناطیس حاصل از یک مدل مصنوعی و داده های مغناطیس کانسار آهن الله آباد یزد اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که تبدیل اندازه دامنه میدان مغناطیسی، مرکزگرایی کمتری نسبت به سایر روش ها دارد. تبدیل R، تبدیل E و سیگنال تحلیلی مرکزگرایی بهتری داشته ولی نسبت به نوفه حساس هستند و همچنین مرز توده های عمیق و دارای خودپذیری مغناطیسی کم را به خوبی مشخص نمی کنند. روش صافی کنی مرکز گرایی مناسبی داشته و می تواند مرز توده های عمیق و سطحی را آشکار کند.

کلیدواژه‌ها


رضایی، م.، 1397، آشکارسازی مرز ساختارهای زیرسطحی با استفاده از روش انحنای تانسور گرادیان داده­های مغناطیس­سنجی، نشریه پژوهش­های ژئوفیزیک کاربردی،  4 (2)، 377-385.
رضایی، م.، مرادزاده، ع.، نجاتی کلاته، ع. و آقاجانی، ح.، 1396، برآورد خودکار پارامتر منظم‌سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون‌سازی سه­بعدی مقید داده‌های مغناطیسی، نشریه پژوهش‌های ژئوفیزیک کاربردی، 3 (2)، 145-154.
Baranov, V., 1957, A new method for interpretation of aeromagnetic maps, Pseudo-gravimetric anomalies: Geophysics, 22, 359–383.
Canny J.F., 1986, A computational approach to edge detection. IEEE Trans Pattern Analysis and Machine
Intelligence, 8(6), 679-698.
Clark, D. A., 2012, New methods for interpretation of magnetic vector and gradient tensor data I: Eigenvector analysis and the normalised source strength: Exploration Geophysics, 43, 267–282.
Eshaghzadeh, A. and Salehyan, N., 2017, Canny edge detection algorithm application for analysis of the potential field map. Earth Science India, 10(3), 108-125.
Gerovska, D. and Araúzo-Bravo, M.J., 2006, Calculation of magnitude magnetic transforms with high centricity and low dependence on the magnetization vector direction, Geophysics, 71(5), 121–130.
Gerovska, D. and Stavrev, P., 2006, Magnetic data analysis at low latitudes using magnitude transforms, Geophysical prospecting, 54, 89–98.
Li, Y., S. E. Shearer, M. M. Haney, and N. Dannemiller, 2010, Comprehensive approaches to 3D inversion of magnetic data affected by remanent magnetization: Geophysics, 75(1), L1–L11.
Luo, Y. and Yao, C. 2007, Theoretical Study on Cuboid Magnetic Field and Gradient Expression without Singular Point. Oil Geophysical Prospecting (in Chinese), 42(6), 714.
Nabighian, M.N., 1972, The analytic signal of two-dimensional magnetic bodies with polygonal cross-section: Its properties and use for automated anomaly interpretation: Geophysics, 37, 507–517.
Pilkington, M. and Beiki, M., 2013, Mitigating remanent magnetization effects in magnetic data using the normalized source strength, Geophysics, 78(3), J25–J32.
Sanjay, P.R. and Naoghare, M.M., 2015, Review on Determination of Edges by Automatic Threshold Value Generation. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 4, 58–66.
Xiaodi, T., Guoqing, M. and Dailei, Z., 2018, Application of image processing methods in edge detection of potential field data. ASEG Extended Abstracts, 1-4.
Zuo, B., Hu, X., Cai, Y. and Liu, S., 2019, 3D magnetic amplitude inversion in the presence of self-demagnetization and remanent magnetization, Geophysics, 84(5), J69–J82.