ارائه الگوی لرزه زمین ساختی بر اساس مطالعۀ تطبیقی توزیع تنش کولمب با پارامترهای لرزه‌ای در زوج زمین‌لرزه اهر-ورزقان

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق،تهران، ایران

چکیده

زوج‌ زمین‌لرزه اهر- ورزقان به صورت دو رخداد پیاپی در فاصلۀ زمانی و مکانی نسبتا کوتاهی از هم، در تاریخ 21 مرداد ماه 1391 (11 آگوست 2012) باعث ایجادگسیختگی سطحی بطول 12 کیلومتر و لرزش مناطقی شد که قبلا هیچ گسل فعالی در آن شناسایی نشده بود. با توجه به نظریۀ انتقال تنش و احتمال متأثر بودن رخداد دوم از رخداد اول، تغییرات تنش کولمب برای وضعیت‌های هندسی مختلف از صفحات گرهی دو رخداد مورد بررسی قرار گرفت و با توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها مطابقت داده شد. با بررسی الگوی توزیع تنش کولمب در محیط اطراف و در نظر گرفتن پدیده برهم کنش، مشخصات °82، °89 و °164 برای امتداد، شیب و ریک گسل مسبب رخداد اول با سازوکار راست لغز و °7، °49 و °31 برای امتداد، شیب و ریک گسل مسبب رخداد دوم با سازوکار معکوس همراه با مؤلفۀ کوچک امتداد لغز در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از الگوی توزیع تنش مطابقت زیادی با نقشه‌های تغییرات مکانی مقدار b (b-value) در داده‌های قبل از زلزله دارد. پارامترb در واقع شیب رابطۀ گوتنبرگ-ریشتر است که مرتبط با ساختار زمین ساختی منطقه بوده و وابسته به تنش موجود در منطقه می‌باشد. با توجه به منطقۀ حداقل مقدار b در داده‌های قبل از زلزله، الگوهای توزیع تنش کولمب برای گسل‌های منشاء، گیرنده و گسل‌های با جهت بهینه، نحوه انتشار گسیختگی نسبت به کانون رخداد اول و تظاهر سطحی آن و نیز سازوکار مختلف قطعات سیستم گسلی، ساختار خم فشارشی در حال توسعه برای منطقه متأثر از زوج زمین‌لرزه اهر-ورزقان پیشنهاد می‌گردد. این مدل ساختاری پیشنهادی می‌تواند به ارزیابی خطر لرزه‌ای در مناطق محتمل برای شکستگی‌های آتی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


جعفری حاجتی، ف. و آق آتابای، م.، 1392، بررسی برهم کنش بین زوج زمین‌لرزه 21 مردادماه 1391 اهر-ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 7، شماره 3، صفحه 13-24.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1391، گزارش مقدماتی زمین‌لرزه 21 مردادماه 1391 ورزقان- اهر.
ندائی، م.، فلاح آبکناری، ز.، 1397، الگوی لرزه زمین‌ساختی زلزله اهر-ورزقان بر اساس مطالعه تطبیقی داده­های لرزه‌ای و GPS، یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه پیام نور قم، جلد 1، صفحه 101-108.
Afra, M., Moradi, A., Pakzad, M., 2017, Stress regimes in the northwest of Iran from stress inversion of earthquake focal mechanisms. Journal of Geodynamics 111, p. 50-60.
Aki, M., 1965, Maximum likelihood estimate of b in the formula log N = a − bM and its confidence limits. Bull. Earthquakes Res. Inst., Tokyo Univ., 43, p. 237-239.
Aron, A., Hardebeck, J., 2009, Seismicity rate changes along the central California coast due to stress changes from the 2003 M 6.5 San Simeon and 2004 M 6.0 Parkfield earthquakes. Bull. Seismol. Soc. Am. 99, 2280–2292.
Bender, B., 1983, Maximum-likelihood estimation of b values for magnitude grouped data. Bull. Seismol. Soc. Am., 73, p. 831-851.
Berberian, M. and Yeats, R. S., 1999, Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian plateau. Bull. Seismol. Soc. Am. 89, p. 120–139.
Catalli, F. and Chan, C.-H., 2012, New insights into the application of the Coulomb model in real-time. Geophys. J. Int. 188, 583–599.
Catalli, F., Meier, M., Wiemer, S., 2013, The role of Coulomb stress changes for injection-induced seismicity: the Basel enhanced geothermal system. Geophys. Res. Lett. 40, 72–77.
Cocco, M., Hainzl, S., Catalli, F., Enescu, B., Lombardi, A. M., Woessner, J., 2010, Sensitivity study of forecasted aftershock seismicity based on Coulomb stress calculation and rate- and state-dependent frictional response. J. Geophys. Res. 115.
Copley, A., Faridi, M., Ghorashi, M., Hollingsworth, J., Jackson, J., Nazari, H., Oveisi, B., Talebian, M., 2014, The 2012 August 11 Ahar earthquakes: consequences for tectonics and earthquake hazard in the Turkish-Iranian plateau. Geophys. J. Int.
Copley, A., Jackson, J., 2006, Active tectonics of the Turkish-Iranian plateau. Tectonics 25, TC6006.
Das, S., and Scholz, C. H., 1981, Off-faul aftershock clusters caused by shear stress increase: Bull. Seism. Soc. Am., 71, 1669-1675.
Deng, J., Sykes, L.R., 1997, Stress evolution in southern California and triggering of moderate, small, and micro-size earthquakes. J. Geophys. Res. 102, 24411–24435.
Donner, S., Ghods, A., Kruger, F., Rossler, D., Landgraf, A. & Ballato, P., 2015, The Ahar-Varzeghan earthquake doublet (Mw 6.4 and 6.2) of 11th August 2012- Regional seismic moment tensors and a seismotectonic interpretation, Bull. Seism. Soc. Am., 105(1), 1–17.
Faridi, M. & Sartibi, A.H., 2012, The Report of Ahar–Varzaghan earthquake, Geological Survey of Iran, Tabriz center, in Persian.
Ghods, A., Shabanian, E., Bergman, E., Faridi, M., Donner, S., Mortezanejad, G., Aziz-Zanjani, A., 2015, The Varzaghan-Ahar, Iran, Earthquake Doublet (Mw6.4, 6.2): implications for the geodynamics of northwest Iran. Geophys. J. Int. 203, p. 522–540.
Gibowicz, S.J., 1973, Variation of the frequency-magnitude relation during earthquake sequences in New Zealand. Bull. Seismol. Soc. Am., 63, p. 517-528.
Gulia, L., Wiemer S., Schorlemmer, D., 2010, Asperity-based earthquake likelihood models for Italy. Annals of Geophysics 53, p. 63-75.
Gutenberg, B. and Richter, C.F., 1944, Frequency of earthquakes in California. Bull. Seism. Soc. Am., 34, p. 185-188.
Hainzl, S., Enescu, B., Cocco, M., Wossener, J., Cattali, F., Wang, R., Roth, F., 2009, Aftershock modeling based on uncertain stress calculations. J. Geophys. Res. 114, B05309.
Hainzl, S., Moradpour, J., Davidsen, J., 2014, Static stress triggering explains the empirical aftershock distance decay. Geophys. Res. Lett. 41, 8818–8824.
Hardebeck, J., Nazareth, J.J., Hauksson, E., 1998, The static stress change triggering model: constraints from two southern California aftershock sequences. J. Geophys. Res. 103, 24427–24437.
Harris, R., 1998, Introduction to special section: stress triggers, stress shadow, and implications for seismic hazard. J. Geophys. Res. 103, 24347–24358.
Harris, R., Simpson, R.W., 1998, Suppression of large earthquakes by stress shadows: a comparison of Coulomb and rate-state failure. J. Geophys. Res. 103, 24439–24451.
Harris, R., Simpson, R.W., Reasenberg, P.A., 1995, Influence of static stress changes on earthquake locations in southern California. Nature 375, 221–224.
Hessami, K., Pantosti, D., Tabassi, H., Shabanian, E., Abbassi, M.R., Feghhi, K. and Solaymani, S., 2003, Paleoearthquakes and slip rates of the north Tabriz fault, NW Iran: preliminary results. Annals of Geophysics, 46, p. 903-915.
Jackson, J., 1992, Partitioning of strike-slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in eastern Turkey and the Caucasus, J. geophys. Res., 97, 12 471–12 479.
Kanamori, H., 1981, The nature of seismic patterns before large earthquakes. In Earthquake Prediction: An International Review. (eds. Simpson, D.W., and Richards, P.G.), Maurice Ewing Series, vol.4, AGU, Washington D.C., p. 1-19.
Karakhanian, A. S., Trifonov, V. G., Philip, H., Avagyan, A., Hessami, K., Jamali, F., Bayraktutan, M. S., Bagdassarian, H., Arakelian, S., Davtian, V. and Adilkhanyan, A., 2004, Active faulting and natural hazards in Armenia, eastern Turkey and northwestern Iran. Tectonophysics, 380, p. 189–219.
King, G. C. P., Stein, R. S., and Lin, J., 1994, Static stress changes and triggering of earthquakes: Bull. Seism. Soc. Am., 84, 935-953.
Lin, J., Stein, R.S., 2004, Stress triggering in thrust and subduction earthquakes, and stress interaction between the southern San Andreas and nearby thrust and strike-slip faults. J. Geophys. Res. 109, B02303.
Lin, J., Stein, R.S., Meghraoui, M., Toda, S., Ayadi, A., Dorbath, C., Belabbes, S., 2011, Stress transfer among en echelon and opposing thrusts and tear faults: triggering caused by the 2003 Mw = 6.9 Zemmouri, Algeria, earthquake. J. Geophys. Res. 116, B03305.
Ma, K.F., Chan, C.H., Stein, R.S., 2005, Response of seismicity to Coulomb stress triggers and shadows of the 1999 Mw = 7.6 Chi-Chi, Taiwan, earthquake. J. Geophys. Res. 110, B05S19.
Masson, F., Djamour, Y., Van Grop, S., Chery, J., Tatar, M., Tavakoli, F., Nankali, H., Vernant, P., 2006, Extension in NW Iran driven by the motion of the south Caspian basin. Earth Planetary Science Letters 252, p. 180-188.
Masson, F., Lehujeur, M., Ziegler, Y., Doubre, C., 2014, Strain rate tensor in Iran from a new GPS velocity field. Geophys. J. Int.
McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gurkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Kekelidze, G., King, R., Kotzetv, V., Lenk, O., Mahmoud, S., Mishin, A., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M.N., Veis, G., 2000, Global positioning system constraints on plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus. J. Geophys. Res. 105, 5695–5719.
Mitsakaki, C., Rondoyanni, Th., Anastasiou, D., Papazissi, K., Marinou, A., Sakellariou, M., 2012, Static stress changes and fault interactions in Lefkada Island. Western Greece J. Geodyn.
Mogi, K., 1967, Regional variation in magnitude-frequency relation of earthquake. Bull. Earthq. Res. Inst., 45, p. 313-325.
Nalbant, S. S., Hubert, A., and King, G. C. P., 1998, Stress coupling between earthquakes in northwest turkey and the north Aegean sea: J. Geophys. Res., 103, 24469–24486.
Okada, Y., 1992, Internal deformation due to shear and tensile faults in ahalf-space, Bull. Seism. Soc. Am., 82, 1018–1040.
Parsons, T., 2005, Significance of stress transfer in time-dependent earthquake probability calculations. J. Geophys. Res. 110.
Parsons, T., 2002, Global Omori law decay of triggered earthquakes: large aftershocks outside the classical Aftershock Zone. J. Geophys. Res. 107.
Parsons, T., Stein, R.S., Simpson, R.W., Reasenberg, P.A., 1999, Stress sensitivity of fault seismicity: a comparison between limited-offset oblique and major strikeslip faults. J. Geophys. Res. 104, 20183–20202.
Rajput, S., Gahalaut, V. K., and Sahu, V. K., 2005, Coulomb stress changes and aftershocks of recent Indian earthquake: Current Science,88(4), 576-588.
Razzaghi, M.S., Ghafory-Ashtiany, M., 2012, A preliminary reconnaissance report on August 11th, 2012, Varzaghan-Ahar twin earthquakes in NW of Iran, Technical Report. International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior, 13 pp.
Rizza, M., Vernant, P., Ritz, J., Peyrat, M., Nankali, H.R., Nazari, H., Djamour, Y., Salamati, R., Tavakoli, F., Chéry, J., Mahan, S., Masson, F., 2013, Morphotectonic and geodetic evidence for a constant slip-rate over the last 45 kyr along the Tabriz fault (Iran). Geophys. J. Int. 193, 1083–1094
Sarkarinejad, K., Ansari, S., 2014, The Coulomb stress changes and seismicity rate due to the 1990 Mw 7.3 Rudbar earthquake. Bull. Seismol. Soc. Am. 104, 2943– 2952.
Scholz, C. H., 1990, The Mechanics of Earthquakes and Faulting, Cambridge University Press, New York.
Scholz, C.H., 1968, The frequency magnitude relation of microfracturing in rock and its relation to earthquakes. Bull. Seismol. Soc. Am., 58 (1), p. 399-415.
Schorlemmer, D. and Wiemer, S., 2005, Microseismicity data forecasts rupture area. Nature, p. 434, 1086.
Schorlemmer, D., Wiemer, S. and Wyss, M., 2004, Earthquake statistics at Parkfield: 1. Stationarity of b values. J. Geophys. Res., B12307.
Steacy, S., Gomberg, J., Cocco, M., 2005, Introduction to special section: stress transfer, earthquake triggering, and time-dependent seismic hazard. J. Geophys. Res. 110, B05S01.
Stein, R., 1999, The role of stress transfer in earthquake occurrence. Nature 402, 605–609.
Stein, R.S., Barka, A.A., Dieterich, J.H., 1997, Progressive failure on the North Anatolian fault since 1939 by earthquake static stress triggering. Geophys. J. Int. 128, 594–604.
Stein, R.S., King, G.C.P., Lin, J., 1994, Stress triggering of the 1994 M = 6.7 Northridge, California earthquake by its predecessors. Science 265, 1432–1435.
Stein, R. S., King, G. C. P., and Lin, J., 1992, Change in failure stress on the southern San Andreas fault system caused by the 1992 magnitude = 7.4 Landers earthquake: Science,258, 1328-1332
Sumy, D.F., Cochran, E.S., Keranen, K.M., Wei, M., Abers, G.A., 2014, Observations of static Coulomb stress triggering of the November 2011 M 5.7 Oklahoma earthquake sequence. J. Geophys. Res. Sol. Earth 119, 1904–1923.
Toda, S., Lin, J., Meghraoui, M., Stein, R.S., 2008, 12 May 2008 M = 7.9 Wenchuan, China, earthquake calculated to increase failure stress and seismicity rate on three major fault systems. Geophys. Res. Lett. 35, L17305.
Toda, S., Stein, R.S., Sevilgen, V., Lin, J., 2011, Coulomb 3.3 graphic-rich deformation and stress-change software for earthquake, tectonic, and volcano research and teaching-user guide. U.S. Geological Survey Open-File Report 2011-1060.
Ustu, T., 1965, A method in determining the value of b in a formula logn =a-bM showing the magnitude frequency for earthquakes. Geophys. Bull. Hokkaido Univ., 13, p. 99-103.
Vernant, P., Chery, J., 2006, Low friction in Iran implies localized deformation for the Arabia-Eurasia collision zone. Earth Planet. Sci. Lett. 246, 197–206.
Wang, J.C., Shieh, C.F., Chang, T.M., 2003, Static stress changes as a triggering mechanism of a shallow earthquake: case study of the 1999 Chi-Chi (Taiwan) earthquake. Phys. Earth Planet. Inter. 135, 17–25.
Wang, J., Xu, C., Freymueller, J.T., Li, Z., Shen, W., 2014, Sensitivity of Coulomb stress change to the parameters of the Coulomb failure model: a case study using the 2008 Mw 7.9 Wenchuan earthquake. J. Geophys. Res. Sol. Earth 119.
Wang, W.H., Chen, C.H., 2001, Static stress transferred by the 1999 Chi-Chi, Taiwan, earthquake: effects on the stability of the surrounding fault systems and aftershock triggering with a 3D fault-slip model. Bull. Seismol. Soc. Am. 91.
Wells, D. L., and Coppersmith, K. J., 1994, New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, r upture area, and surface displacement, Bull. Seism. Soc. Am., 84, 974–1002.
Wiemer, S., 2001, A Software Package to Analyze Seismicity: ZMAP. Seismol. Res. Lett., 92, p. 373-382.
Wiemer, S. and Benoit, J., 1996, Mapping the b-value anomaly at 100 km depth in the Alaska and New Zealand subduction zones. Geophys. Res. Lett., 23, p. 1557-1560.
Wiemer, S. and Wyss, M., 2000, Minimum magnitude of completeness in earthquake catalogs: examples from Alaska, the Western United States, and Japan. Bull. Seism. Soc. Am., 90, p. 859–869.
Woessner, J., Hainzl, S., Marzocchi, W., Werner, M. J., Lombardi, A. M., Catalli, F., Enescu, B., Cocco, M., Gerstenberger, M. C., Wiemer, S., 2011, A retrospective comparative forecast test on the 1992 Landers sequence. J. Geophys. Res. 116, B05305.
Woessner, J., Jónsson, S., Sudhaus, H., Baumann, C., 2012, Reliability of Coulomb stress changes inferred from correlated uncertainties of finite-fault source models. J. Geophys. Res. 117, B07303.
Wyss, M., 1973, Towards a physical understanding of the earthquake frequency distribution. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 31, p. 341-359.
Wyss, M., Klein, F., Nagamine, K. and Wiemer, S., 2001, Anomalously high bvalues in the South Flank of Kilauea volcano, Hawaii: evidence for the distribution of magma below Kilauea’s East rift zone. J. Volcan. Geotherm. Res., 106, 23-37.
Wyss, M., Shimazaki, K. and Wiemer, S., 1997, Mapping active magma chambers by b-value beneath the off-Ito volcano, Japan. J. Geophys. Res., 102, p. 20413-20422.
Yadav, R.B.S., Gahalaut, V.K., Chopra, S., Shan, B., 2012, Tectonic implications and seismicity triggering during the 2008 Baluchistan, Pakistan earthquake sequence. J. Asian Earth Sci. 45, 167–178.