پردازشAVO و وارون سازی معادله ی آکی و ریچاردز با استفاده از راه حل تیخونوف به منظور شناسایی لایه های گازدار

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اراک

2 استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک

3 استادیار دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

این تحقیق داده های لرزه ای پیش ار برانبارش یک مخزن گازی در کشور کانادا را استفاده نموده است تا با استفاده از آنالیز دامنه در مقابل دورافت((Amplitude Versus Offset (AVO) به شناسایی لایه های گازدار بپردازد. برای این منظور معمولا از تقریب های معادله زوپریتس همانند تقریب آکی و ریچاردز و تقریب شوی استفاده می شود. این تحقیق از تقریب آکی و ریچاردز استفاده نموده است تا سری بازتابی پارامترهای الاستیک مخزن(سرعت موج تراکمی، سرعت موج برشی، چگالی) را تخمین بزند. در حقیقت تحلیل سری بازتابی پارامترهای الاستیک مخزن به جای خود پارامترهای الاستیک مدنظر این تحقیق قرار گرفته است تا با تحلیل آن ها لایه های گازدار شناسایی شوند. از راه حل های کمترین مربعات و پایدارسازی تیخونوف به منظور وارون سازی معادله ی آکی و ریچاردز استفاده شد و با استفاده از آنالیز عدم قطعیت روش تیخونوف به منظور مطالعه مخزن انتخاب گردید. آنالیز حساسیت نشان داد اشباع شدگی گاز می تواند موجب تغییرات شدید ضریب بازتاب در زوایای نزدیک 30 درجه شود بنابراین مقطع نشانگرهای سری بازتابی موج تراکمی، موج برشی، چگالی و مقاومت صوتی در خط برداشت عمودی 1153، با استفاده از نرم افزار متلب تهیه شد. چاه L30 بر روی خط برداشت عمودی 1153 قرار دارد که لایه های گازدار در آن در بازه ی زمانی 2000 تا 2036 میلی ثانیه مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد سری بازتابی موج برشی و چگالی نسبت به موج تراکمی، لایه های گازدار مخزن پنوبسکات را بهتر تفکیک می کنند. همچنین نشانگرهای مقاومت صوتی موج تراکمی و برشی به خوبی حضور گاز را در بازه ی 2000 تا 2036 میلی ثانیه تایید می کنند.

کلیدواژه‌ها