تضعیف نوفه بازتاب تکرار از داده لرزه‌ای با الگوریتم آنالیز نوفه در حوزه موجک

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

چکیده

ببازتاب‌های تکرار یا چندگانه‌ها از نوفه‌های همدوس لرزه ای می‌باشند و حضور آن ها به خصوص در داده‌های دریایی باعث پایین آمدن کیفیت داده ‌‌‌‌می‌شود. تضیف آن ها موجب افزایش کیفیت مقاطع لرزه ای خواهد شد. در این تحقیق از تبدیل موجک جدیدی با نام "تبدیل موجک دو شاخه ای ضریب اتساع گویا"((DT-RADWT برای حذف نوفه بازتاب تکراری از داده لرزه ای استفاده خواهد شد. مزیت این تبدیل نسبت به تبدیل‌های موجک گسسته رایج، نمونه برداری گویای آن ‌می‌باشد که امکان فراهم کردن تفکیک پذیری زمانی- فرکانسی بالاتری را میسر ‌می‌کند. الگوریتم پیشنهادی این مقاله آنالیز نوفه در حوزه موجک یا WDNA ‌می‌باشد، که در آن از DT-RADWT و تکرار جدایش برگمان استفاده خواهد شد. الگوریتم تکرار جدایش برگمان به منظور حصول سریع به پاسخ بهینه طراحی شده است. WDNA الگوریتمی بر پایه داده ‌می‌باشد. استفاده از تبدیل رادون برای تضعیف بازتاب‌های تکرار رایج است، برای بi دست آورد الگوی اولیه بازتاب‌های تکراری استفاده خواهد شد. هدف WDNA این است که خروجی تبدیل رادون ارتقا یابد و امواج بازتابی بهتر حفظ شوند. حضور سطوح بالای نوفه اتفاقی باعث کاهش کیفیت نوفه زدایی ‌‌‌‌می‌شود اما WDNA به گونه ای طراحی شده است که بتواند بر اثر مخرب نوفه اتفاقی غلبه کند. نتایج WDNA در تضعیف بازتاب های تکرار، توسط داده مصنوعی و دریایی آزمایش شده و نتایج آن با خروجی تبدیل رادون و WDGA مقایسه گردیده و ارائه شده است. نتایج نشان دهنده بهبود کیفیت داده لرزه ای در الگوریتم WDNA و حفظ بهتر بازتاب‌های اولیه نسبت به تبدیل رادون ‌می‌باشد.

کلیدواژه‌ها