پتانسیل‌یابی و اولویت‌بندی منابع انرژی زمین‌گرمایی استان زنجان، با استفاده از روش‌های همپوشانی شاخص و روش ترکیب اطلاعات سلسله مراتبی فازی- دمپستر شفر

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی اکتشاف معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده

انرژی زمین‌گرمایی یکی از منابع انرژی پاک، تجدید‌ پذیر و کم هزینه است. بنابراین کشف و شناسایی منابع آن جهت بهره‌برداری و استفاده بسیار با اهمیت می‌باشد. در ایران با توجه به وجود چشمه‌های آب گرم فراوان در بسیاری از نقاط و وجود شواهد مبنی بر وجود منبع زمین‌گرمایی نسبت به کشف و شناسایی مناطق با پتانسیل زمین گرمایی اقدامات زیادی تاکنون صورت گرفنه است. استان زنجان یکی از مناطقی است که در آن شواهد مبنی بر وجود منابع زمین گرمایی وجود دارد. در این مطالعه از لایه‌های اطلاعاتی مختلف مربوط به اکتشاف منابع زمین‌گرمایی مانند لایه ژئوفیزیکی (که از تلفیق داده‌های مغناطس‌سنجی، نقشه عمق نقطه کوری، گرادیان و جریان حرارتی به دست آمد) و وزن دهی به آن‌ها توسط روش سلسله مراتبی فازی استفاده شد. سپس با ستفاده از روش همپوشانی لایه‌های اطلاعات اکتشافی با یکدیگر تلفیق شده و مناطق دارای پتانسیل منابع زمین‌گرمایی به دست آمد. پس از آن مناطق شناسایی شده با استفاده از روش ترکیب اطلاعات سلسله مراتبی فازی با روش دمپسترشفر، اولویت‌بندی شدند و بهترین مناطق با پتانسیل زمین گرمایی توسط این روش مشخص شد.. با استفاده از پیاده‌سازی این روش مناطق 11، 16 و 13 که بر روی شکل نقشه‌ی استان زنجان آورده شده‌اند با مقادیر به ترتیب 702/0، 621/0 و 592/0 به عنوان بهترین مناطق شناسایی شدند. با بررسی نتایج نهایی با شواهد موجود مانند چشمه‌های آب گرم و سایر شواهد می‌توان گفت که ترکیب و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی اکتشافی با استفاده از روش دمپستر شفر و اوزان به دست آمده توسط روش سلسله مراتبی فازی می‌توانند قابل قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها