آشکارسازی مرز ساختارهای زیرسطحی با استفاده از روش انحنای تانسور گرادیان داده های مغناطیس سنجی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسنده

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر

چکیده

روش مغناطیس سنجی یکی از روش­های پرکاربرد ژئوفیزیکی است. آشکارسازی لبه ساختارهای زیرسطحی یکی از اهداف مهم تفسیر داده­های مغناطیس سنجی است. روش­های متعددی برای آشکارسازی لبه ساختارهای زیرسطحی با استفاده از داده­های میدان پتانسیل ارائه شده است؛ که در بین این روش­ها، روش زاویه تمایل و انحنای تانسور گرادیان می­توانند مرز ساختارهای زیرسطحی را به شکل کمّی تعیین نماید. در این مقاله کاربرد روش انحنای تانسور گرادیان برای آشکارسازی لبه ساختارهای زیرسطحی با استفاده از داده­های مغناطیس سنجی، مورد بررسی قرار گرفت. اعمال این روش بر روی داده­های حاصل از مدل مصنوعی و داده­های مغناطیس سنجی کانسار مس پرفیری قاهان نشان داد که مقدار ویژه کوچک ماتریس انحنای تانسور گرادیان می‌تواند مرز توده‌هایی که بی‌هنجاری مثبت مغناطیسی ایجاد می‌کند؛ را به­صورت کمی تعیین نماید و مقدار ویژه بزرگ این ماتریس می‌تواند مرز توده‌هایی که بی‌هنجاری منفی مغناطیس ایجاد می‌کند را به­صورت کمی تعیین نماید. همچنین نتایج نشان داد که روش انحنای تانسور گرادیان مرز ساختارهای زیرسطحی را با دقت بیشتری نسبت به روش زاویه تمایل تعیین می­نماید و حساسیت این روش به نوفه موجود در داده­ها نسبت به روش زاویه تمایل کمتر است.

کلیدواژه‌ها