برآورد فاکتور کیفیت موج برشی (QS) با استفاده از لرزه نگاشت های زمین لرزه فیروزآبادـ کجور

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده

برآورد کاهندگی امواج لرزه­ای با توجه به فاصله یکی از مهم­ترین بررسی­ های مورد نیاز هر منطقه است. از کاربردهای فراوان آن می­توان به برآورد خطر زمین­لرزه، شبیه ­سازی جنبش نیرومند زمین، تعیین روابط کاهندگی اشاره کرد. هدف از این پژوهش، برآورد ضریب کیفیت و چگونگی جذب امواج برشی حاصل از زمین­ لرزه در البرز مرکزی محصور به عرض   جغرافیایی 34 تا 38 درجه عرض شمالی و 50 تا 56 درجه طول شرقی، با استفاده از روش کاهندگی طیفی است. به همین منظور از داده­ های ثبت شده از زمین لرزه 28 می سال 2004 میلادی فیروزآباد-کجور و پسلرزه­های آن، توسط شبکه ­های لرزه­ نگاری ساری و سمنان، وابسته به مرکز لرزه­ نگاری کشوری برای برآورد فاکتورکیفیت موج برشی (QS) استفاده شده است. در این مطالعه ضریب کیفیت موج مستقیم S برای هفت باند فرکانسی 2-1، 4-2، 6-3، 8-4، 12-6، 16-8 و 24-12هرتز با بسامدهای مرکزی 1/5، 3، 4/5، 6، 9، 12 و 18 هرتز در ناحیه البرز مرکزی برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده، تابع فاکتور کیفیت موج برشی (QS) برای مولفه­ های شمالی- جنوبی (N-S) به صورت QS=76.61f 0.8  و برای مولفه شرقی- غربی (E-W)QS=70.35f 0.85 به دست آمد. طبق نتایج بدست آمده از برآورد فاکتور کیفیت موج برشی (QS) در منطقه، مقدار این فاکتور با افزایش فرکانس افزایش یافته و رابطه وابستگی فرکانسی ضریب کیفیت امواج برشی برای مقادیر میانگین QS دو مولفه افقی بر حسب فرکانس نیز به صورت
QS =73.54f 0.83 به دست آمده است؛ که مقدار  Q0برآورد شده (کمتر از 200) با زمین­ساخت و لرزه­ خیزی منطقه مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها