مقایسه‌ی نتایج تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی به روش‌های مختلف و بررسی رابطه تخلخل- تراوایی در یکی از میدان‌های هیدروکربنی جنوب ایران

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

توزیع فضایی پارامترهای پتروفیزیکی در مخازن، یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در توصیف مشخصات مخزن است. واحدهای جریان بخش پیوسته­ای از یک حجم خاص مخزن است؛ که در آن خواص زمین­شناسی و پتروفیزیکی یکسان هستند. بر این اساس، پیش­بینی دقیق واحدهای جریان یک کار عمده برای رسیدن به توصیف پتروفیزیکی قابل اعتماد از یک مخزن است. معمولاً در مخازن ارتباط ساده­ای بین تخلخل و تراوایی وجود ندارد، بنابراین تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی روشی مناسب برای بررسی و ارزیابی رابطه تخلخل- تراوایی در مخازن هیدروکربوری است. مفهوم واحدهای هیدرولیکی برای تقسیم­بندی مخزن به واحدهای پتروفیزیکی مجزا استفاده می­شود. هر واحد جریان دارای یک مقدار شاخص زون جریان منحصر به فرد است. در این مطالعه به منظور ارائه رابطه تخلخل- تراوایی، ابتدا واحدهای جریان هیدرولیکی با روش­های شاخص زون جریان و رخساره­های الکتریکی در سه چاه میدان مورد مطالعه، تعیین شد. سپس رابطه میان تخلخل و تراوایی در هریک از این واحدها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌ دست‌ آمده نشان‌دهنده تعداد یکسان واحدهای جریان هیدرولیکی در هر دو روش می­باشند. با این حال تعداد واحدهای جریان هیدرولیکی در یک چاه متفاوت از دو چاه دیگر به دست آمده است. نتایج حاصل از بررسی رابطه تخلخل- تراوایی در چاه­های مورد مطالعه با استفاده از دو روش فوق حاکی از ضریب همبستگی بالاتر بین تخلخل و تراوایی در روش شاخص زون جریان نسبت به روش رخساره­های الکتریکی بوده است. با این حال، تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی در روش رخساره­های الکتریکی حتی در حالتی که داده­های تخلخل و تراوایی در دسترس نیستند، به کمک نگارهای چاه­پیمایی امکان­پذیر بوده است.

کلیدواژه‌ها