کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی مونت‌کارلو
برآورد احتمالاتی خطر زمین‌لرزه با شبیه‌سازی مونت‌کارلو در گستره کرمانشاه و پیرامون

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 173-187

10.22044/jrag.2023.12367.1344

زهره شیخ حسینی؛ نوربخش میرزائی؛ رضا حیدری؛ حامد منکرسی