نویسنده = ������ ������������������ ��������������