نویسنده = �������������������� ����������������
بهبود محلی مدل میدان ژئومغناطیس به روش حداقل مربعات

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 137-146

10.22044/jrag.2018.6706.1183

کاوه کیانفر؛ ابوالفضل رنجبرنوعی؛ بهروز رضایی