نویسنده = ������������������ ��������������
وارون سازی هموار توموگرافی زمان سیر بین‌چاهی با استفاده از بهینه‌سازی سراسری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-80

10.22044/jrag.2017.6077.1146

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی؛ محمد صنیعی آباده