نویسنده = �������������� ����������
وارون‌سازی منحنی پاشش امواج ریلی با استفاده از الگوریتم گرده‌افشانی گل بهینه جهت تعیین ساختار سرعت موج برشی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 37-49

10.22044/jrag.2019.8216.1238

نسا عیسی زاده؛ راشد پورمیرزائی؛ رامین نیکروز؛ محمد نورمحمدی برندق