نویسنده = مصطفی موسی پور یاسوری
تعیین لبه داده های میدان گرانی با استفاده از روش آماری CCMS

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 311-325

10.22044/jrag.2019.7593.1216

مصطفی موسی پور یاسوری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


بهبود محاسبه گرادیان اول و دوم قائم با استفاده از تبدیل کسینوس

دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 413-427

10.22044/jrag.2017.5684.1112

مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی