تعداد مقالات: 126
1. بررسی ویژگی های زیرسطحی سازه فروشویی توده ای با استفاده از روش های ژئوفیزیکی؛ مورد مطالعاتی: معدن مس سرچشمه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

مصیب مرادی پور؛ حجت اله رنجبر؛ آزاده حجت؛ سعید کریمی نسب؛ هاشم رنجی رودپشتی؛ شهرام دانش پژوه


2. آشکارسازی ساختارهای زیرسطحی باستانی در تپه حصار دامغان با استفاده از داده های مغناطیس سنجی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

بهزاد سرلک؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته


5. حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-9

سیدحسین سیدآقامیری؛ علی غلامی


6. وارون زمان رسید امواج لرزه‌ای برای تخمین مدل سرعت به کمک ترکیب منظم سازهای تیخنوف و تغییرات کلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

محمد الرجاوی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


7. اکتشاف ذخایر زمین‌گرمایی در منطقه بوشلی- سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-186

عارف زینال پور؛ رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ محمدرضا رحمانی


8. مدل سازی عددی میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌های دریایی در تنگه هرمز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-19

محمدرضا خلیل آبادی؛ سید حسین حسن تبار بزرودی


9. برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه‌بعدی مقید داده های مغناطیسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-154

محمد رضایی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی


10. تفکیک و بهبود جبهه‌ موج با استفاده از تبدیل رادون خطی تُنُک

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-89

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی


11. روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-87

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی


12. واهمامیخت ناپایا در حضور نوفه گوسی و اسپایکی با روش واهمامیخت گابور تصویر شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-27

سیدحسین سیدآقامیری؛ علی غلامی


13. توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-21

هاله عزیزی؛ حمید رضا سیاه کوهی؛ بریان ایونز؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ عزت الله کاظم زاده


14. وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-197

مصطفی عباسی؛ علی غلامی


15. مقایسه واهمامیخت تنک داده‌های لرزه‌ای به روش MM و حداقل مربعات با رویکرد تشخیص لایه‌های نازک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-26

پروانه پاک منش؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی


17. مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی با تأکید بر تشخیص رخساره های کانالی تنگه هرمز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-103

امیرحسین مردان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مرضیه میرزاخانیان


18. بررسی تأثیرات مشخصه موج بر نوسانات میدان مغناطیسی در منطقه تنگه هرمز

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34

محمد رضا خلیل آبادی؛ سید حسین حسن تبار


19. ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-102

منصوره موچان؛ افسانه نصرآبادی؛ حبیب رحیمی؛ محمدرضا سپهوند


21. برآورد تخلخل مؤثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوست

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-42

کاظم سعیدی؛ امین روشندل کاهو؛ سید رضا قوامی ریابی؛ بهزاد تخم چی؛ پدرام ابراهیمی


23. وارون سازی مقید سه بعدی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از قیدهای مثبت بودن، هموارسازی، مدل مرجع و مدل کرانه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-44

وحید جعفرزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی؛ احمد واعظیان


24. تضعیف نوفه‌های تصادفی در داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگرد غیرخطی تانسوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-118

محمد شکفته زوارم؛ امین روشندل کاهو؛ هادی گرایلو