نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. بهبود محاسبه ماتریس هسته در مدل‌سازی وارون داده‌های گرانی به روش ترکیبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 249-258

10.22044/jrag.2020.9375.1279

سحر معظم؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته